Krb a jeho správné dimenzování do moderních novostaveb (2. díl)

Blog / 14. 5. 2009 | Autor: Jan Temr
V prvním díle o dimenzování krbu byla otevřena otázka, jak na krb v domě s nízkou tepelnou ztrátou. Problémem se totiž stává nikoli nedostatek výkonu pro dostatečné přitápění/vytápění, ale naopak jeho nutný přebytek neoddělitelně spojený s velkým prosklením krbových vložek...

V prvním díle o dimenzování krbu byla otevřena otázka, jak na krb v domě s nízkou tepelnou ztrátou. Problémem se totiž stává nikoli nedostatek výkonu pro dostatečné přitápění/vytápění, ale naopak jeho nutný přebytek neoddělitelně spojený s velkým prosklením krbových vložek.

Dle platné normy ČSN 73 4230 by mělo dimenzování krbu - tedy výběr konkrétního topeniště i topného systému krbu - probíhat následovně:


a)    výpočet tepelné ztráty obytných prostor, resp. prostor, které budou funkcí krbu tepelně ovlivněny
b)    volba rozložení výkonu do jednotlivých místností včetně způsobu jeho distribuce - sáláním nebo teplovzdušně (Pozn.: Teplovodní přitápění krbem je samostatná kapitola, které je třeba věnovat samostatný prostor a není tedy obsahem tohoto článku.)
c)    výběr vhodného topeniště s potřebnými výkonovými poměry mezi sálavou složkou předávanou prosklením a výkonem dodaným obestavbě

ad a) Výpočet tepelné ztráty je součástí každého projektu novostavby a vyjadřuje celkovou i dílčí energetickou náročnost stavby v udaných podmínkách (většinou se vypočítává pro teplotní extrém -15°C). Hodnota vyjádřená v kW poskytuje zásadní informaci o "množství výkonu", který je nutné do místnosti dodat každou hodinu pro dosažení a udržení tepelné pohody. Má-li tedy pokoj udávanou tepelnou ztrátu např. 3 kW, je třeba topidlo projektovat tak, aby při jmenovitém provozu poskytlo tento výkon.

ad b) Do všech přitápěných místností by měl být tedy výkon rozdělen dle jejich tepelné ztráty. Jeho distribuce může být svěřena výdechovým prvkům (mřížkám, nikám, otvorům, kachlům apod.) v případě otevřeného teplovzduchu a nebo sálavým teplosměnným plochám (z keramických kachlů, ze šamotových desek nebo jiných speciálně vyvinutých materiálů). Způsob předávání energie by měl být dobře zvážen především v závislosti na budoucím užívání místností a také na jejich obyvatelích - pro příležitostně přitápěný pokoj pro hosty je vhodné využít rychlý náběh teplovzduchu, naopak dětský pokoj by měl být výlučným hájenstvím zdravějšího a příjemnějšího sálání.

ad c) Otázka sálavého tepla, které předá (u krbu vždy velká) plocha prosklení, je právě tím momentem kde se střetávají představy zákazníků o designu a technické možnosti stavby, jinak řečeno potkají se také "city a emoce" s "rozumem a fyzikálními zákony". Obvykle používané žáruvzdorné krbové sklo je materiál o tloušťce 4 mm, který samozřejmě neposkytuje topeništi žádnou izolační schopnost (narozdíl od všech jeho ostatních stěn) a propouští značnou část výkonu přímo do interiéru místnosti s krbem.

Z dostupných měření některých výrobců krbových vložek se dá odvodit orientační hodnota výdeje tepla přes jednoduché prosklení u nás nejběžněji instalovaných krbových vložek vztažená k jejich aktuálnímu výkonu - jeho 1% předá plocha prosklení o velikosti cca 60 cm2. Z tohoto předpokladu je tedy možné velmi jednoduše odvodit, že nejžádanější tuzemský rozměr prosklení o rozměru 65x45 cm (2925 cm2) předává do interiéru kolem 50% momentálního výkonu aniž by bylo možné jej jakkoli zbrzdit nebo omezit - je zkrátka dán již samotnou konstrukcí. Při jmenovitém výkonu 10 kW, což odpovídá vsázce dřeva zhruba 3-3,5 kg, je potom sáláním skla dodáno celkem 5 kW do jediné místnosti (pro všechny ostatní pak zbývá druhých 5 kW). To je samozřejmě vzhledem k dnešním izolačním vlastnostem novostaveb velmi vysoká hodnota znamenající v naprosté většině případů nepříjemné přetopení obývacího pokoje už při prvním přiložení. Obsluhu to následně vede k přílišné regulaci spalovacího vzduchu, což s sebou přináší potíže popsané v prvním dílu tohoto textu.

Řešením je akumulace a dvojsklo

Kdybychom důsledně sledovali všechny tyto předpoklady, znamenalo by to nevyhnutelně "vyhynutí" krbů. To by byla samozřejmě škoda a tak se někteří progresivní výrobci zabývali otázkou, jak si s tímto novým problémem poradit. Řešení se nabízí dvě:


a)    snížit výkon dodávaný obestavbou, resp. rozdělit vysoký okamžitý výkon do delšího časového horizontu pomocí akumulační obestavby a akumulačních materiálů uvnitř ní
b)    omezit prostup tepla prosklením pomocí jeho zdvojení (případně také pokovením, tzv. antireflexem)

ad a) Obestavba krbu byla donedávna jasně daná, což nahrávalo i všelijakým neodborným instalacím, protože krb byl přeci "jen jakousi stavebnicí z izolačních desek". V době, kdy máme na výběr z desítek vlastnostmi naprosto rozdílných materiálů v podobě desek, tvarovek nebo dokonce zásypu je správné navržení a rozložení výkonu krbu stále pestřejší hra. Pomocí tzv. prstenců, těžkých akumulačních "obručí", které se nasazují ve variabilním počtu přímo na hrdlo vložky, je možné dosáhnout až osmihodinového provozu bez přiložení a tedy i poměrně nízkého hodinového lokálně soustředěného výkonu. Podobný efekt je možný i zásypem akumulační drtí, silnostěnnou obestavbou se vzduchovou mezerou nebo vzájemnými kombinacemi více těchto způsobů...

ad b) Dvojité prosklení je stále výsadou jen některých skutečně špičkových výrobců, kteří chtějí nabízet trvale výrobky té nejvyšší kvality a užitné hodnoty. Díky dokonalému osazení obou skel do speciálního kovového profilu s těsnícím provazcem je dosaženo i maximální těsnosti a tedy citlivosti na regulační prvky topeniště. Kvalita takových krbových vložek se nutně promítá do jejich ceny, která je ale bohatě vynahrazena vysokou užitnou hodnotou a bezproblémovou funkcí po dobu mnoha let.

Díky tahounům technického vývoje v kamnářském řemesle máme tedy i dnes možnost postavit kvalitně fungující příjemný krb i do interiérů o tepelné ztrátě na úrovni nízkoenergetického bydlení. Stále častěji je ze strany zákazníků jaksi přirozeně poptávána i typicky "kamnová" vlastnost dlouhé akumulace. Několikahodinový bezobslužný provoz bez přikládání a zároveň právě řešení případného přetápění je výhodné spojit. Může tak vzniknout více než jen krásný doplněk, ale také plnohodnotný prvek celkového řešení vytápění domu.