Cesta ke snižování emisí jemného prachu

Písemné stanovisko sdružení VEUKO ke snižování emisí jemného prachu v oblasti domovních topenišť


Domovní topeniště jsou z důvodu útulnosti, které je jejich prostřednictvím možno dosahovat, a kvality tepla velmi oblíbená v celoevropském měřítku. Kromě toho významnou mírou přispívají ke snižování emisí CO2, jelikož představují náhradu za fosilní paliva. Topeniště spalující dřevo jsou však kontroverzním předmětem diskuzí na téma udržování čistoty ovzduší. Často jsou kritizovány zejména emise jemného prachu. Důvod souvisí s požadavkem na měření kvality vzduchu (PM 10, resp. PM 2.5 a množství ozonu) v Evropské unii. Ze strany EU je požadováno také přijímání opatření v případech, kdy z množství naměřených škodlivin (imisí) vyplývá, že stanovené kvality vzduchu není dosahováno. Jelikož další původci znečišťování, jakými jsou doprava, zemědělství a průmysl, často nejsou z politických důvodů postihováni, pozornost je stále více zaměřována právě na domovní topeniště.

Sdružení VEUKO se aktivně zasazuje za objasnění tématu udržování čistoty vzduchu a za objektivní přístup k němu.  V průběhu veřejné diskuze je často vzbuzován dojem, že množství emisí jemného prachu se obecně zvyšuje, a proto vzniká tlak na odpovídající konání, přestože pravdou je pravý opak. Ve skutečnosti se totiž emise PM 2.5 v období od roku 2000 do roku 2014 v Evropě snížily o 28 % (obrázek 1).

Směrnice o ekologickém designu (prováděcí nařízení EU 1185/2015‚ „Stanovení požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva“) upravuje od 01.01.2022 náročné minimální standardy týkající se emisí a energetické účinnosti při zprovozňování domovních topenišť. Od 01.01. 2018 vyžaduje nařízení EU 1186/2015 označování domovních topenišť energetickým štítkem (obrázek 2).

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí


Cesta ke snižování emisí jemného prachu

Předpisy týkající se snižování emisí jemného prachu z domovních topenišť se uplatňují zpravidla při zprovozňování zařízení v novostavbách (např. podle nařízení EU 1185/2015).

Toto je však podle názoru sdružení VEUKO nedostačující přístup, jelikož se vztahuje výlučně na nově zprovozňovaná zařízení, zatímco stávající zařízení zůstávají i nadále nezohledněna. V důsledku vysokého počtu stávajících zařízení, dlouhé doby jejich používání a jejich hodnot emisí a účinnosti, které jsou ve srovnání s novými zařízeními nedostatečné, jsou právě tato technicky zastaralá, stávající zařízení původce, původcem převážné části emisí jemného prachu. Rychlost obnovy zůstává ve všech evropských zemích v řádu pouhých několika jednotek procent, což lze početně vyjádřit tak, že bude trvat více než 25 roků, než se všechna zařízení dostanou na úroveň posledního stavu techniky. To znamená, že se jedná o nedosažitelnou úroveň, jelikož zařízení, která jsou v současnosti nová, budou po uplynutí více než 20 roků opět zastaralá. Pro umožnění účinného snižování emisí je naléhavě potřebné, aby byla zejména stará zařízení, která jsou ve špatném stavu, co nejdříve nahrazena novými zařízeními. Další potenciál snižování emisí jemného prachu spočívá ve správné obsluze, pravidelném čištění a pravidelné údržbě topenišť. Pouze tehdy, je-li topeniště v bezvadném technickém stavu a správně obsluhováno, je položen základ pro nízkoemisní vytápění.

Nejdůležitějších pět kroků k účinnému snižování emisí jemného prachu z domovních topenišť:


1.    Správné zatápění: Používání paliva v podobě suchého (obsah vody  < 20 %), neupraveného a čistě nakupeného dřeva, jakož i dostatečně malého podpalového dřeva představuje základ pro nízkoemisní spalování dřeva. Uživatelé musí být moderním a přitažlivým způsobem informováni o správné obsluze.

Informace: www.richtigheizen.at, www.fairfeuern.ch, www.richtigheizenmitholz.de

2.    Zajišťování technicky nezávadného stavu topenišť prostřednictvím pravidelné údržby: Domácí topeniště mají podstupovat pravidelnou údržbu prováděnou odborníkem. V rámci této údržby se má provádět vyčištění celého topeniště a, v případě potřeby, také výměna těsnění (u dvířek topného prostoru, spojovacích kusů). Pouze u topeniště, které je v technicky nezávadném stavu, je totiž možno zaručit náležitý stav. Je nutno usilovat o zavedení opatření, která umožní získání veřejné finanční podpory této údržby.

3.    Výměna zařízení, která jsou v obzvláště špatném stavu: Pouze malý podíl z celkového počtu stávajících zařízení je zodpovědný za značnou část emisí. Proto je nutno navrhnout vhodná opatření k nahrazení topenišť, která jsou v obzvláště špatném stavu (asi 20 % až 25 % z celkového počtu starých zařízení) moderními domovními topeništi.

4.    Kontrola dodržování existujících zákonných ustanovení a přijímání odpovídajících sankcí: Je nutno dohlížet na dodržování nařízení EU 1185/2015. S ohledem na velmi nízkou rychlost obměny starých zařízení a nevyužitému potenciálu týkajícímu se účinného způsobu provozu (čištění, údržby a obsluhy) vychází najevo, že je podstatně smysluplnější usilovat o dosažení stavu, kdy bude převážná část topenišť (i jejich provozovatelů) odpovídat aktuálnímu stavu techniky, než dále zpřísňovat mezní hodnoty pro nepatrný podíl topenišť zprovozňovaných v novostavbách.

5.    Montáž filtrů k zachycování jemného prachu ve zvláštních případech: Pro oblasti, které jsou obzvláště silně postiženy špatnou kvalitou vzduchu, jsou na trhu k dispozici filtry k zachycování jemného prachu, které jsou zpravidla vhodné také pro dodatečnou montáž.