Chytré vytápění v kamnech nedovolí topit neekologicky


Jistě jste v posledních týdnech a měsících také narazili na rozmanité diskuze, které varují všechny současné i budoucí majitele lokálních topidel před omezeními a zákazy, které jim když ne zítra, tak v blízké budoucnosti zcela jistě hrozí. Než začnete panikařit a měnit ohledně krbů či kamen své budoucí plány, vezměte rozum do hrsti, hledejte informace u těch, kterým nejde jen o senzaci. S našimi otázkami jsme se obrátili na RNDr. Petra Dvořáka, tajemníka Cechu kamnářů ČR:

Tak jak je to tedy, budeme topit nebo ne?

Ze všeho nejdřív je třeba zdůraznit skutečnost, že nikdo nechce a nebude zakazovat či omezovat správně fungující kamna či krby. Respektují-li jejich výrobci současné přísné účinnostní a emisní limity a topí-li v nich jejich uživatelé správně, což je v zájmu nás všech, pak je třeba zdůraznit, že jde o zdroje:

  1. ekonomické (relativně nízká cena dřeva, jeho dostupnost, vysoká účinnost kamen)
  2. ekologické (příznivý dopad na životní prostředí, obnovitelný zdroj energie)
  3. nezávislé (fungují nezávisle na dodávce elektrické enerie a dalších sítí)
  4. zdraví prospěšné s pozitivním vlivem na psychiku (sálavé teplo, přítomnost živého ohně, generátor záporných iontů)
  5. s výhodným faktorem neobnovitelné primární energie (minimální energetická náročnost na výrobu a dopravu energie k místu spotřeby)
  6. estetické (významný středobod interiéru).

Víme, že už nějaký čas probíhá výměna starých kotlů za účinnější a ekologické. O kamnecha krbech se však tolik nemluví. Jde o jedno a totéž, nebo jde o dva různé systémy vytápění?

Velmi často dochází k pochybení, kdy se směšují věci pro nás zcela neslučitelné. Kamnář staví kamna, která slouží primárně k topení, krby co zejména vytvářejí vizuální efekt, a sporáky určené k vaření. Kotle nejsou vůbec téma pro kamnáře, ale topenáře. Je to pro nás téměř jiný živočišný druh, i když se také zabývá tím, jak do domu přivést teplo. V případě kotlů jistojistě jde o hotový výrobek, který odborník napojí na otopný systém domu. V případě topenáře tedy jde v zásadě o velmi technicky zdatného „montéra“, který propojuje vyrobené díly a není tam zas tak moc prostoru pro kreativitu.

Jak si představit vaši práci?

Kamnář je nezřídka schopen navrhnout a postavit kompletně individuálně stavěné topidlo, přesně na základě potřeb konkrétního zákazníka, a to z hlediska optimálního výkonu: je špatně, když se v domě přetápí, stejně jako když ho nelze vytopit. Na dimenzování topidla má velký vliv dispozice domu, jeho tepelně izolační vlastnosti, to vše dobrý kamnář před tím, než se pustí do návrhu konstrukce topidla, musí vzít v úvahu, stejně jako materiály, z kterých topidlo postaví.

Kamna nemusí splňovat přísné emisní parametry?

Rakouský cech kamnářů nedávno zpracoval nezávislé srovnání kachlových kamen podle stáří a normy spotřebiče. Protože měření emisí jemných prachových částic je komplikované, jako srovnávací parametr byly stanoveny emise oxidu uhelnatého (CO), z nichž se ostatně dají emise jemných prachových částic odvodit, protože s nimi korespondují. Měření prokázalo, že objemy produkovaných emisí plynu i prachu jsou zejména u novějších spotřebičů extrémně nízké a že moderní kachlová kamna s rakouským ekologickým certifikátem mají téměř třináctkrát nižší emise než stará kachlová kamna.

Tuto argumentaci potvrzují i další měření, která prováděl Svaz výrobců kachlových kamen společně s Rakouským institutem pro stavební biologii (IBO) a která se týkala koncentrací jemného prachu v obytných místnostech vytápěných kachlovými kamny. Zjistilo se, že hodnoty těchto koncentrací se ve fázi vytápění pohybují v neškodném rozmezí 13–26 μg/m3, které de facto odpovídají pozaďovým koncentracím ve venkovním prostředí. Díky výměně vzduchu jsou pak dokonce ještě nižší než před zatopením. Pro srovnání: denní imisní limit podle Českého hydrometeorologického ústavu, který doporučuje i Světová zdravotnická organizace, činí 50 μg/m3.

Znamená to, že nerozhoduje pouze druh a kvalita paliva, ale i provedení kamen, případně i krbů a sporáků?
Důvodem tak nízkých emisí je fakt, že moderní kachlová kamna se vyznačují optimální kvalitou spalování a vysokou energetickou účinností. Tyto vlastnosti jsou individuálně stanoveny pomocí počítačového programu a přizpůsobeny situacím u toho kterého zákazníka. Jinými slovy jde do značné míry o „chytré vytápění“, které vám v drtivé většině případů ani nedovolí vytápět neekologicky.

Je skutečností, že zatížení životního prostředí jemným prachem se v celé Evropě obecně již řadu let postupně snižuje a vytápění palivovým dřevem se na celkovém znečišťování ovzduší podílí pouze malou částí. Zajímavé informace prezentoval v této souvislosti Rakouský svaz výrobců kachlových kamen, podle nějž se v uplynulých 20 letech hodnoty emisí pocházejících z rakouských kachlových kamen snížily o 85 %. Dle odhadů jsou již emise všech rakouských kachlových kamen za celý rok na tak nízké úrovni, že nedosahují ani množství, které vyprodukují během několika hodin ohňostroje o silvestrovské noci.

RNDr: Petr Dvořák, tajemník Cechu kamnářů ČR

Média však tvrdí, že po zákazu uhlí dojde i na dřevo, tedy že se nebude smět topit v kamnech a krbech. Co je na tom pravdy?

Tohle je zásadní informace: nechystá se a nebude žádný zákaz topení v kamnech! Zákazy se týkají starých, nevyhovujících typů kotlů – a to je ale jiný příběh. Takže o kotlích my kamnáři mluvit nebudeme, nepřísluší nám to.

Vyplatí se dnes sázet na „tradiční“ technologii?

Teď však odpovídám z pohledu kamnáře. Biomasa je obnovitelný zdroj energie. Existuje mnoho druhů biomasy, ale vzhledem k tématu nás bude zajímat výhradně dřevo. O jeho obnovování se do určité míry stará sama příroda, kvůli udržení harmonie mezi čerpáním a růstem musí ale člověk vydatně pomáhat výsadbou nových stromů a péčí o ně. Dřevo je ta nejúžasnější „baterie“ na světě a pokud je dobře uskladněno, je i po tisíciletích schopno uvolnit energii, kterou do ní slunce, voda a vzduch uložily. Poměr mezi uloženou energií a energií využitelnou pro vytápění označujeme slovem účinnost, a protože stromy rostou relativně pomalu, je velmi moudré využívat tuto dlouhé roky ukládanou energii co nejefektivněji. Moderní topidla to umí. Energii uvolněnou v ohništi uloží do akumulační masy (šamoty, kachloví…) a postupně předají do vytápěného prostoru. Současná kamna a krby jsou účinné „stroje“, které šetří přírodu a smysluplně využívají dřevní biomasu.

Samotné spalování dřeva je poměrně složitý proces, který ovlivňuje řada faktorů. Zásadní roli hraje kvalita paliva, hlavně jeho vlhkost, konstrukce spalovací komory, způsob a množství přiváděného vzduchu. I to nejdokonalejší spalování dřevní biomasy produkuje vedle tepelné energie i další plynné složky a pevné částice. Hovoříme v této souvislosti o emisích, tedy o látkách znečisťujících ovzduší. Čím kvalitněji dřevo spálíme, tím menší je procento produkce nežádoucích znečisťujících látek. Mezní hodnoty přítomnosti těchto látek v procesu hoření udávají tzv. emisní limity a zdůrazňována bývá hlavně přítomnost prachových částic a oxidu uhličitého. Lokální topidla spalující biomasu jsou přitom CO2 neutrální. Při spalování dřeva se do atmosféry uvolňuje jen takové množství CO2, kolik z ní stromy při svém růstu získávaly.

Odkud se tedy objevila informace, že přijde zákaz topení dřevem?

Nevěřím, že toto tvrzení je autentické a doložitelné vyjádření nějakého odborníka. Musí jít o naprosto chybně převzatý text. Uměl bych si představit zákaz využívání některých neobnovitelných zdrojů energie. Ale určitě se to netýká biomasy, kterou používáme při topení v kamnech. Jen si to uvědomte: Při spalování dřeva se do atmosféry uvolňuje jen takové množství CO2, kolik z ní stromy při svém růstu získávaly, jak jsem již uvedl. Kamnářem postavená kamna zcela jistě nejsou zdrojem emisí, o kterém by se mělo mluvit, natož si připouštět úvahy o nějakém omezování a zákazu.

S prudkým zdražováním elektřiny a zemního plynu se lidé vracejí ke kamnům a krbům. Pociťujete velký zájem? A dokážete poptávku uspokojit?

Jsem přesvědčený o tom, že nejen z důvodu zdražování cen elektřiny a zemního plynu, ale také z důvodu nezávislosti na elektrické energii by měl mít každý dům nezávislý zdroj tepla. Výpadek dodávky elektrické energie, byť jen na tři či čtyři dny v zimním období, je velká komplikace. Zejména pro rodiny smalými dětmi či někoho, kdo pracuje z domova. Poptávka stoupá enormně, každý dobrý kamnář vám dnes potvrdí, že má objednávky i na dva roky dopředu.

Máte radu pro ty, co si nová kamna chtějí pořídit?

Rád bych upozornil na to, že nejsou kamna jako kamna. Každé topidlo, jak průmyslově vyráběné, tak individuálně stavěné, dnes musí splňovat velmi přísné parametry z hlediska účinnosti a také emisí. Pro správné pochopení problematiky limitů a jejich konkrétních hodnot, vztahujících se k jednotlivým typům topidel, je třeba rozlišit dvě základní kategorie:

Topidla průmyslově vyráběná jsou topidla, která byla navržena pro průmyslovou sériovou výrobu. Jednotlivé prototypy prošly zkušebnou, parametry, včetně emisních limitů, zde byly změřeny a informuje o nich energetický štítek. Pokud splňují limity dle nařízení EU, které stanoví požadavky na „ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva“ (2015/1185), lze tyto zdroje bez jakýchkoli omezení při dodržení pokynů daných výrobcem v ČR instalovat a používat.

Kachlová/omítaná kamna individuálně stavěná jsou topidla, která staví podle svého originálního projektu kamnář. Nelze je jednoduše přenést do zkušebny, měřit a unifikovat. Proto musí být postavena tak, aby byla celá spalinová cesta v souladu s dimenzovacím protokolem, spočítaným metodou, kterou detailně popisuje norma ČSN EN 15544. Takové topidlo pak splňuje předepsané limitní hodnoty, které lze v rámci stejné kategorie topidel směle srovnat s požadavky na „ekodesign“. Výstupy výpočtu dle ČSN EN 15544 slouží zároveň jako podklad pro tvorbu energetického štítku individuálně stavěného topidla, technického listu, zprávy pro kominíka, apod.

Co vás přivedlo k tomuto oboru, a čím může být kamnářství prospěšné pro dnešek i budoucnost?

Jen ten kdo zná, jaké je teplo z kachlových kamen, kdo ochutnal buchty upečené v troubě sporáku ví, o co bychom přišli. Není samozřejmostí, že se stále u nás udržuje toto krásné řemeslo. A to, že jsme i u nás na naprosté špičce ve správném užívání moderních materiálů a konstrukcí topidel, které splňují nové evropské normy, je bezpochyby zásluhou členů Cechu kamnářů. Dlouhodobě usilujeme o rozvoj tohoto řemesla a také o vzdělávání svých nástupců. Zejména v podzimních zamlžených dnech či opravdové zimě snad každý ocení výhody kamen, v kterých praskající dřevo dotváří atmosféru vašeho domova.

Hodně spokojených zákazníků popřál kamnářům Pavel Kačer

(Úvodní foto: Kachlová kamna ve srubu, autor König Vilém)