Normy


Aktivně se podílíme na tvorbě řemeslných norem

Stejně jako každý jiný technický obor má i kamnářství řadu unikátních pojmů, pravidel, obecných postupů i vymezení. Oborové a příbuzné normy popisují co nejkomplexněji vymezenou odbornou oblast s cílem zajistit její funkčnost a bezpečnost. Svět evropských i českých norem je relativně pestrý a k orientaci zde může pomoci stručné vysvětlení.

ČSN je ochranná známka pro české technické normy. Vydávání těchto norem je zajišťováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zkratka ČSN zůstala zachována, i když její původní význam byl Československá státní norma. Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí se odděluje mezerou a značí třídu norem (00–99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá číslice označují skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo normy.

Přístup k normám je běžně zpoplatněn:

Od 1. ledna 2021 platí novela zákona o technických požadavcích na výrobky, která mj. zavádí přístup veřejnosti k vybraným technickým normám formou sponzorovaného přístupu.

Přístup je umožněn zde: Sponzorovaný přístup k ČSN.

Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN. Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN.

Výběr některých norem souvisejících s naším oborem:

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

Tato norma popisuje způsob navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavíratelným ohništěm na dřevo a dřevní materiál. Je určená pro krby situované především do prostoru budovy (vnitřní krby), ale i pro krby, které jsou k budově přistavěné (venkovní krby). Není určená pro navrhování a provádění volně stojících zahradních krbů nebo venkovních otevřených krbů prefabrikovaných. Neplatí také pro krby na jiná paliva, např. na plynná. V normě jsou uvedeny obecné požadavky na způsob navrhování a provádění krbů s krbovou vložkou pro otevřený teplovzdušný systém, uzavřený teplovzdušný systém (hypokaust), a s kapalným výměníkem. V přílohách normy jsou uvedeny základní údaje pro stanovení velikosti krbů s otevřeným ohništěm, výpočet výměny vzduchu v místnosti a dimenzování velikosti přívodu vzduchu pro spalování.

ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna

Tato norma popisuje způsob navrhování a provádění individuálně stavěných kamen zhotovovaných na místě s použitím průmyslově nebo individuálně vyráběných konstrukčních dílů a materiálů. Norma je určená pro kamna opláštěná keramickými glazovanými výrobky (kachlová), kamennými deskami, režným nebo omítnutým zdivem, popř. z jiného materiálu. Týká se jak kamen určených k vytápění místností (sáláním nebo teplovzdušnou konvekcí), případně k vytápění a ohřevu vody. Doporučeným palivem je zejména dřevo a z dřevní hmoty průmyslově vyráběná paliva, popř. jiná paliva v souladu s návrhem zhotovitele kamen.

ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování

Tato norma obsahuje ustanovení pro dimenzování individuálně stavěných kachlových/omítnutých kamen na základě potřebného tepelného výkonu, jak byl udán výrobcem. Přitom se jedná o řemeslně individuálně stavěná kachlová/omítnutá kamna. Tuto normu je třeba aplikovat na dřívím vytápěná kachlová kamna s jednorázovým naložením paliva s maximálními množstvími paliva mezi 10 kg a 40 kg a dobou akumulace (jmenovitá doba vyhřívání) od 8 do 24 hodin. Tato norma platí pro individuálně stavěná kachlová/omítnutá kamna se šamotovou vyzdívkou s hrubou měrnou hmotností mezi 1,750 kg/m3 a 2,200 kg/m3, otevřenou porézností od 18 objemových % do 33 objemových % a s tepelnou vodivostí v rozsahu teplot od 20 °C do 400 °C mezi 0,65 W/mK a 0,90 W/mK. Tato norma platí pro kachlová/omítnutá kamna s bočním přívodem spalovacího vzduchu do spalovacího prostoru o vstupní rychlosti od 2 m/s do 4 m/s, přičemž výška nejhlubšího otvoru je minimálně 5 cm nad dnem topeniště. Tato norma neplatí pro kombinace s vodními výměníky tepla pro ústřední topení nebo jiné vestavby odvádějící teplo, jako kamnovec, skla větší než 1/6 vnitřní plochy spalovacího prostoru a podobně, a neplatí pro kombinaci s topnými vložkami/krbovými vložkami podle EN 13229. Tato norma dále neplatí pro sériově předem zhotovená popř. částečně předem zhotovená samostatná akumulační topeniště podle EN 15250.

ČSN EN 15250 Akumulační kamna na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

Tato norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, bezpečnosti, provozních vlastností (účinnost a emise), návodů a značení, včetně souvisejících zkušebních metod a zkušebních paliv předepsaných ke zkoušení typu u akumulačních kamen na pevná paliva k vytápění obytných prostorů. Tato norma platí pro kamna s přerušovaným spalováním a ruční dodávkou paliva, která mají takovou kapacitu akumulování tepla, že mohou dodávat teplo po stanovený časový úsek po uhasnutí ohně. Tato kamna mohou spalovat buď pevná minerální paliva, rašelinové brikety, dřevěná polena nebo dřevěné brikety, nebo mohou být určena pro více paliv v souladu s pokyny výrobce kamen. Tato norma neplatí pro kamna s mechanickou dodávkou paliva, kamna s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu ani pro kamna s ohřívačem.

ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

Tato norma popisuje způsob navrhování a provádění individuálně stavěných sporáků zhotovovaných na místě s použitím průmyslově nebo individuálně vyráběných konstrukčních dílů a materiálů. Norma je určená pro sporáky opláštěné keramickými glazovanými výrobky (kachlové), kamennými deskami, režným nebo omítnutým zdivem, popř. z jiného materiálu. Týká se zejména řemeslně vyrobených sporáků určených pro tepelné zpracování potravin a k vytápění prostoru, jejichž otopnou plochu tvoří z více než 50 % keramické kachle, omítka nebo jiný obkladový materiál. Mohou být použity případně také k vytápění a ohřevu vody. Doporučeným palivem je zejména dřevo a z dřevní hmoty průmyslově vyráběná paliva, popř. jiná paliva v souladu s návrhem zhotovitele kamen.

ČSN EN 16510-1 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma platí pro domácí spotřebiče na tuhá paliva. Tato evropská norma specifikuje požadavky týkající se návrhu, výroby, konstrukce, bezpečnosti a výkonu (účinnosti a emisí) spotřebičů na tuhá paliva (dále jen „spotřebiče“) a poskytuje pro ně pokyny. Dále také poskytuje ustanovení pro hodnocení shody, tj. počáteční zkoušky typu (ITT) a řízení výroby (FPC) a značení těchto spotřebičů. Tato evropská norma také zahrnuje zkušební metody emisí CO, NOx, OGC a částic (PM / PME – viz příloha F), tato evropská norma však neobsahuje žádné hodnoty pro limity těchto emisí.

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Tato norma uvádí informace o přejímce, kontrole provedení, čištění a údržbě spalinových cest. Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (podtlakové), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové). Norma také stanoví základní požadavky pro odvod spalin vnější fasádou do volného ovzduší. Norma není určená pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1. Norma uvádí názvosloví komínů a kouřovodů a třídění komínů zejména podle počtu a způsobu umístění připojovaných spotřebičů paliv a podle reakce na oheň. Stanoví základní požadavky na funkci a materiál komínů a kouřovodů. Norma uvádí jednotlivé požadavky na příslušenství komínů jako kondenzátní jímky a komínová dvířka, stanoví požadavky na vyústění komínů nad střechou. Uvádí požadavky na kouřovody včetně svislého kouřovodu s funkcí komína, měřící otvory a další otvory ve spalinové cestě. V normě jsou uvedeny požadavky na připojování spotřebičů paliv, a sice pro jednotlivé spotřebiče i při větším počtu spotřebičů připojovaných do společných komínů jak v jednom podlaží, tak ve více podlažích nad sebou. V příloze A ČSN 73 4201 jsou uvedené minimální tloušťky stěny spalinové cesty kovových komínových vložek a tvarovek včetně kouřovodů, v příloze B zásady pro vyústění vývodu spalin spotřebičů v provedení B a C, v příloze C je uveden vzor revizní zprávy spalinové cesty, v příloze D je vzor obsahu technické zprávy, v příloze E je uveden vzor na provádění pasportizace komínů a konečně v příloze F jsou ještě některé doplňující obrázky.

ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Tato norma platí pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální i dodatečně vložkované komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Norma platí i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší. Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu. POZNÁMKA: Modernizací stávajících komínů je uvažováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami. Tato norma neplatí pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1, ČSN EN 13084-2, ČSN EN 13084-4, ČSN EN 13084-5, ČSN EN 13084-6, ČSN EN 13084-7, ČSN EN 13084-8 a ČSN 73 4110.

ČSN EN 1443 Komíny – Obecné požadavky

Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Tento dokument je určen jako základní norma pro všechny normy výrobku vypracované CEN/TC 166. Tento dokument specifikuje komíny odolné při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i komíny bez odolnosti při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pouze pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva. Kromě toho specifikuje prvky příslušenství odolné při vyhoření sazí pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva. Tento dokument také uvádí minimální požadavky na označování, návody a informace o výrobku a uvádí pokyny pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP). Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny a individuální komíny sestávající z komponentů, které nejsou označeny CE.