Co musí obsahovat stavební příprava před realizací individuálně navrženého topidla


Abyste mohli s kamnářem začít plánovat svoje vysněná kachlová kamna nebo krb, je třeba, aby byl dům správně připraven. Co to obnáší?

V dnešních moderních domech nebo rekreačních objektech si pod pojmem individuálně navržené topidlo můžeme v duchu platných norem představit krb s uzavíratelným topeništěm/s krbovou vložkou/, který může být řešen jako teplovzdušný, nebo krb s uzavíratelným topeništěm, tzv. sálavý akumulační. Dále to mohou být individuálně navržená kachlová nebo omítaná kamna. A pro potřebu tepelné úpravy potravin spojenou s vytápěním jsou stále oblíbené kachlové sporáky. V podstatě všechny typy individuálně navržených topidel mohou být vybaveny zařízením pro ohřev užitkové vody pro systémy teplovodního vytápění, tzv. teplovodními výměníky. Vhodný typ topidla pro konkrétní nemovitost je třeba hledat společně s kamnářem, pak je zaručena i správná stavební příprava před realizací.

CO JE ZÁKLADEM SPRÁVNÉ STAVEBNÍ PŘÍPRAVY?


1. POLOHA TOPIDLA V PŮDORYSU DOMU A MÍSTNOSTI

Správně zvolená poloha topidla se může pozitivně projevit nejenom z hlediska komfortu jeho obsluhy, ale také může významně rozšířit možnosti vytápění více místností hypokaustním, tzn. uzavřeným teplovzdušným systémem. Vytvoří se tak možnost umístění sálavých těles do více místností, která jsou vzájemně propojena a tvoří celek s hlavním kamnovým tělesem. V případě kachlového sporáku, který
umožňuje i tepelnou přípravu potravin vařením a pečením, je zase výhodné myslet na jeho polohu s ohledem na uspořádání ostatních částí kuchyňského vybavení. Na polohu topidla je pochopitelně navázána další důležitá součást stavby, komín.

2. TYP A PROVEDENÍ KOMÍNA

Komín je velice důležitým stavebním prvkem, který významně ovlivňuje správnou funkci a bezpečnost provozu každého topidla. Jeho rozměrové parametry a provedení musí vyhovovat požadavkům na bezpečné odvedení spalin. Je tedy opět nutné vycházet z projektu topidla a bez kamnáře lze snadno udělat chybu. A to nejenom v určení jeho rozměrových parametrů a typu, ale také v orientaci, výšce a provedení komínového sopouchu a v poloze komínových vybíracích dvířek.

3. EXTERNÍ PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU (EPV)

Pro správné hoření palivového dřeva je nutné zajistit potřebné množství spalovacího vzduchu. Mezi množstvím spalovaného dřeva v určené přikládací dávce dle výkonu topidla a potřebným množstvím vzduchu přiváděným do topeniště je vazba, kterou je nutné velice přísně respektovat. Opět se zde neobejdeme bez rady odborníka-kamnáře, který určí potřebný výkon topidla pro zajištění tepelné pohody v uvažovaných obytných prostorách, a tím i potřebný průřez potrubí, které bude spalovací vzduch přivádět. Potrubí je možné vést z exteriéru, nebo z trvale větrané neobytné místnosti.

Pokud je EPV veden z exteriéru, je vstup obvykle na podezdívce domu krytý mřížkou, která však nesmí zmenšovat vypočítaný průřez potrubí. Je také nutné dbát na to, aby vstup EPV nebyl ohrožen vlivem počasí. Vlastní roura může mít kruhový nebo obdélníkový tvar a lze ji vést buď pod základovou deskou domu, nebo ve skladbě podlahy. Podle podmínek příslušné stavby. Je třeba myslet na správné vyspádování roury EPV, aby případný kondenzát mohl odtékat a v horším případě se neshromažďoval na jednom místě a neomezoval přívod vzduchu.

Zejména, je-li EPV veden skladbou podlahy, je třeba rouru dobře izolovat. Omezí se tak vytváření kondenzátu srážením vodní páry a negativního působení tepelného mostu v podlaze. Poloha vyústění roury EPV by měla respektovat projekt topidla. Lze předpokládat, že na ni bude navazovat klapka elektronické regulace EPV, a tu je třeba v půdorysu topidla správně umístit. S tím souvisí i přivedení 230 V do určené polohy vedle kamen. V dnešních dobře „utěsněných“ domech je externí přívod spalovacího vzduchu do topidla podmínkou pro jeho bezpečný provoz.


Ukázka hypokaustu s vytápěnou lavicí

Hypokaust s vytápěnou lavicí po závěrečných povrchových úpravách

4. ZÁKLADOVÁ DESKA POD KAMNY A PŘILEHLÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE V OBLASTI TOPIDLA

Zejména topidla s dlouhodobou akumulací se vyznačují značnou hmotností a je třeba myslet na to, aby podlaha pod kamny měla potřebnou nosnost. Ze skladby podlahy musí být v půdorysu kamen vypuštěna tepelná izolace. Případně musí být tepelná izolace provedena tak, aby nesnížila pevnost nosné desky. Nosná deska z armovaného betonu musí být schopna snášet dlouhodobě zatížení s bezpečnostním násobkem 1,5. Zvláště v případě podlahového topení je nutné tuto desku oddělit od okolní podlahy dilatační spárou. Je-li prostor, kde je plánována stavba topidla, podsklepen, je na místě nechat nosnost podlahy prověřit statikem. Půdorysný tvar základové desky pod topidlem opět vychází z projektu topidla. Občas se setkáme v dřevostavbách s tím, že v projektu domu je v prostoru za kamny plánována stěna z hořlavých materiálů. To značně komplikuje a finančně prodražuje stavbu kamen. Za kamny totiž musí být protipožární přepážka s odvětrávanou mezerou, proto je rozumné za kamny vždy projektovat zeď z pálených cihel.

To samé platí o všech příčkách, kterými mají prostupovat tělesa hypokaustu. Je-li plánováno sálavé těleso hypokaustu i v 2. NP, je třeba pečlivě naplánovat vedení horkovzdušných kanálů stropní deskou. A to jak s ohledem na případné kolize s jinými částmi stavby, tak s ohledem na požární bezpečnost. V případě, že je topidlo uzpůsobeno k ohřevu teplé užitkové vody, je třeba důsledně naplánovat místa napojení na systém ohřevu TUV a správné připojení okruhu vychlazovací smyčky.

Důležitá místa musí být přístupná pro kontrolu a případné opravy všech součástí. Bez součinnosti kamnáře a topenáře se nelze obejít. Z uvedeného je na první pohled zřejmé, že problematika stavební přípravy před stavbou individuálně navrženého topidla je poměrně obsáhlá a snadno lze udělat chybu. Je potěšující, že se rozrůstají počty budoucích majitelů kamen a krbů, kteří přijdou za kamnářem s plány domu včas, a lze tak vše optimálně připravit ve prospěch věci. Snad trochu neskromně lze doufat, že je to i zásluha osvětové a publikační činnosti Cechu kamnářů ČR. Od svého kamnáře vždy vyžadujte úzkou spolupráci s vámi i projekční kanceláří, která vám dům projektuje. I podle toho poznáte, zda jste „trefili“ toho správného odborníka.

FOTO: ILUSTRACE JSOU POSKYTNUTY ZA TÍMTO ÚČELEM OD HESTIA.CZ LÍSKOVICE