Desatero pro výběr a stavbu individuálně stavěného topidla


DESATERO PRO VÝBĚR A STAVBU INDIVIDUÁLNĚ STAVĚNÉHO TOPIDLA

 1. JAKÉ ZVOLIT TOPIDLO?
Nejdříve si sami pro sebe ujasněte, co od nového topidla očekáváte, proč si ho vlastně pořizujete. Jde Vám především o vaření, pečení? Možná vám stačí si sem tam sednout ke krbu a dívat se do plamenů? Nebo si kamna pořizujete proto, aby topila? Pokud preferujete funkci vytápění, má jít o hlavní, nebo spíše o alternativní vedlejší zdroj? A možná byste rádi to vše dohromady? Má nové topidlo zajistit bezproblémové vytápění domácnosti i v případě výpadků elektřiny (tzv. blackoutů) a posílit vaši nezávislost na elektrické síti?

2. JAK VYBRAT KAMNÁŘE?
Svého kamnáře najdete na webu Cechu kamnářů České republiky v sekci Hledat kamnáře. Oslovit můžete buď někoho z blízkého okolí nebo si můžete v rámci republiky vybrat takového odborníka, který staví topidla dle vašeho gusta. Výhodou kamnářů sdružených v cechu je důraz společenství na kamnářské vzdělávání, výměnu informací, profesionalitu a kvalitu odvedené práce. Cech kamnářů ČR je členem evropské asociace stavitelů kachlových kamen, spolupracuje na oborové legislativě, výzkumu a vývoji topidel. Členové Cechu kamnářů mají k těmto moderním kamnářským poznatkům přístup a mohou je využívat ve své praxi. Při řešení problému nabízí cech zákazníkům i kamnářům institut tzv. cechovního technika – jde o nezávislého odborného arbitra, jehož zájmem je objektivní posouzení a popsání stavu a návrh schůdného řešení situace.

3. PRVNÍ SCHŮZKA S KAMNÁŘEM
První schůzka bývá zpravidla u kamnáře, slouží ke sběru dat a informací o potřebách a záměrech klienta. Zákazník by měl od kamnáře získat srozumitelné vysvětlení vlastností a možností jednotlivých druhů kamnářských konstrukcí a návrh optimálního technického řešení topidla. Tato první konzultace obvykle nemívá žádný konkrétní výstup v podobě výkresu. Zaznít by zde však měla přibližná cena plánovaného typu topidla. Půjde však o velmi nepřesnou rámcovou částku, protože konkrétní sumu není možné kvůli řadě neznámých faktorů stanovit.

Na první schůzku s sebou vezměte výkresovou dokumentaci vašeho objektu. Kamnář z ní bude čerpat informace potřebné pro výpočet tepelné ztráty, správné dimenzování topidla i pro jeho optimální umístění v prostoru.

4. DRUHÁ SCHŮZKA S KAMNÁŘEM
Pokud je zvolena konkrétní technická podoba, je možné přistoupit k vytváření pláště topidla. Tomu bývá zpravidla věnována druhá schůzka. Zde se hovoří o stylu, tvarech, barvách, povrchové úpravě. Výstupem této konzultace je obvykle ruční skica budoucího pláště topidla.

K diskuzi o designu topidla je dobré vybrat pár snímků topidel, které poslouží jako inspirace pro estetické utváření pláště. Též je vhodné informovat kamnáře o představě zařízení interiéru místnosti, kde bude topidlo stát.

5. NÁVRH TOPIDLA
Na základě informací z předešlých schůzek kamnář vypracuje návrh topidla, ze kterého bude zřejmý jeho přesný tvar i uspořádání vnitřní konstrukce. Návrh bude zahrnovat konkrétní komponenty potřebné pro realizaci pláště i pro vnitřní stavbu. Součástí budou i všechny potřebné výpočty jak tepelně-technické, tak i výpočty parametrů vnitřních konstrukcí. Vytvoření smysluplného funkčního návrhu včetně dimenzovacích výpočtů a fotorealistické vizualizace může u složitějších konstrukcí zabrat i několik pracovních dní. Proto se nelze divit, že kamnáři obvykle za dodání celkového návrhu požadují finanční odměnu. Ta se dle náročnosti konkrétního projektu pohybuje obvykle v rozmezí 5-10 tisíc Kč. Vytváří-li se více alternativních variant, cena se úměrně zvyšuje. V případě realizace topidla je pak tato položka pochopitelně odečtena z celkové výsledné ceny

V této fázi komunikace lze ještě volit barvy, vzory na kachlích, velikost dvířek a jiné drobné úpravy.

6.ROZPOČET DÍLA
Po odsouhlasení konečné podoby díla může kamnář vypracovat rozpočet, který zahrnuje všechny kapitoly realizace díla od přípravných prací až po samotnou stavbu. Z tohoto důvodu v individuální kamnařině není možné cenu stanovovat dopředu.

7. SMLOUVA
Pokud dojde k odsouhlasení rozpočtu, přichází na řadu smlouva. Kromě běžných částí by měla obsahovat technickou specifikaci topidla, tedy definici jeho budoucích vlastností. Jde především o druh konstrukce, typ ohniště, způsob regulace, údaje o výkonu, o spotřebě paliva, době akumulace nebo údaje o plášti. Chybět nesmí výkresová dokumentace, ze které budou patrné všechny podstatné detaily včetně rozměrů, v ideálním případě i 3D vizualizace. Individuálně stavěná topidla nelze prověřovat ve zkušebně, přesto  musí splňovat přísné požadavky na emise, účinnost a bezpečnost podle příslušných norem. Odkaz na ně je důležitý i při komunikaci s revizním technikem kominíků nebo se stavebním úřadem. Může také jít o jednu z podmínek pro získání státní dotace. Pokud kamnář topidlo nenavrhne a nepostaví podle normativních pravidel, není možné se spolehnout na jeho funkčnost a může se stát, že při kolaudaci nebo jiné kontrole nebude možné topidlo provozovat. Nedílnou součástí smlouvy by měl být i protokol o dimenzování topidla, tedy souhrn výsledků výpočtů jednotlivých funkčních částí topidla. V případě potřeby se ke smluvní dokumentaci přikládají i výkresy pro ostatní řemesla (půdorys základů, stavební prostupy, schéma zapojení vodního systému…)

Při podepisování smlouvy požadujte, aby obsahovala technickou specifikaci, výkresovou dokumentaci, dokumentaci o dimenzování topidla a odkaz na příslušnou normu.

8.REALIZACE TOPIDLA
Návrh topidla včetně výběru a potvrzení všech potřebných součástí a komponentů je dokončen. Nyní musí kamnář u svých subdodavatelů objednat vše co ke stavbě topidla potřebuje. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o individuální dílo, je třeba jednotlivé na zakázku vyráběné součásti zajistit s časovým předstihem. Běžně může jít i o několik měsíců, se kterými je třeba počítat, aby bylo možné realizovat vše v dohodnutém termínu.

Doba samotné realizace díla je závislá především na náročnosti toho kterého topidla. Kachlový sporák menší velikosti bez ležení zabere zručným kamnářům přibližně jeden pracovní týden, kachlová kamna běžně 14 dní až měsíc. 

9.SEZNÁMENÍ S TOPIDLEM A TAHOVÁ ZKOUŠKA
Po dokončení díla následuje seznámení uživatele s tím, jak správně topidlo provozovat. K tomu patří také tahová zkouška. Většinu individuálních topidel není možné hned po postavení plně roztopit. Obsahují mnoho vody a pojiva nejsou zcela vyzrálá. Plným zatopením by mohlo dojít k narušení pojivové funkce a poškození topidla. Proto existuje v kamnářských normách pojem tahová zkouška. Cílem je ověřit, že kouř odchází bezpečně do komína a že topidlo nezakuřuje do místnosti. Její zdárný průběh potvrzuje funkčnost tahu topidla. Případné nedostatky topné funkce nebo konstrukce se řeší až po vyschnutí topidla a po nějaké době plného provozu v rámci záruky.

10. PŘEDÁNÍ TOPIDLA
Při předání topidla obdrží zákazník od kamnáře písemný návod k použití a předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat odkaz na smlouvu, na základě které bylo topidlo vyhotoveno, dále podpisy obou stran a datum předání díla. Od tohoto dne začíná běžet záruční doba.

(Při předání topidla požadujte návod k použití a předávací protokol.