Gotické kachle z Jindřichova Hradce


Páni z Hradce patřili ve středověku a raném novověku mezi nejmocnější šlechtu Českého království. Autoři knihy na příkladu pozůstatků kachlových kamen přemýšlejí o možnostech archeologie při výzkumu životního stylu a myšlenkového světa obyvatel hradu a města v pozdním středověku. Formou katalogu jsou v knize prezentovány dvě sbírky gotických kamnových kachlů rozčleněné dle námětů jejich reliéfů do několika tematických celků: od náboženských, heraldických a architektonických motivů, přes výjevy kratochvílí a středověkého imaginárního světa až po cenné pozůstatky tzv. rytířských kamen, jinak známých zejména z Uherského království.

Starší sbírku kachlů spravuje Muzeum Jindřichohradecka a její jádro tvoří nálezy při regulaci toku řeky Nežárky v blízkosti hradu v letech 1936 – 1937. Rozsáhlejší soubor spravuje Národní památkový ústav, získán byl při archeologickém výzkumu hradu v letech 1975 – 1993. Jeho výsledky dosud nebyly publikovány, kniha proto představuje první splátku tohoto dlouholetého dluhu.

Obsah:

Kachle z hradního sklepení aneb peripetie objevování již objeveného

Středověký hrad Jindřichův Hradec

 • Páni z Hradce ve středověku
 • Stavební vývoj středověkého hradu
 • Archeologický výzkum zámeckého areálu

Vytápění jindřichohradeckého hradu ve srovnávací perspektivě

 • Sociální souvislosti hradních kamen
 • Stratigrafické souvislosti nálezů kachlů
 • Nejstarší (nenalezená) kamna na hradě
 • Hradní světnice bez kamen?
 • Vytápění kamny ve 14. století
 • Raná podoba kamen
 • Luxusní kamna předhusitské doby
 • Těžkosti interpretace kachlů z 15. století
 • „Rytířská kamna“ z Uherského království

Středověké město Jindřichův Hradec

 • Hospodářsky a kulturně aktivní obyvatelé rezidenčního města

Kachle v pozdně středověkém vrchnostenském městě

 • Historie sbírky
 • Možnosti a meze výzkumu
 • Nejstarší exempláře
 • Počátky masové produkce
 • Kamna jako nedílná součást měšťanské domácnosti
 • Řemeslně a výtvarně nadprůměrná kamna

Reliéfní výzdoba gotických kamen ve světle jindřichohradeckých nálezů

 • Biblické příběhy a postavy světců / Katalog I – XXXI]
 • Kratochvíle a imaginární svět / Katalog XXXII – XLIV
 • Heraldické motivy / Katalog XLVI – LXI
  Od kamen přes skříně k pastoforiím / Katalog LXII – LXXVII
 • Výzdobné motivy „rytířských kamen“ / Katalog LXXVIII – LXXXVIII

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/31313-goticke-kachle-z-jindrichova-hradce

publikaci vydal NPú, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích v roce 2017