Informace a přihlášky ke zkouškám dle zákona č. 406/2000 Sb.


O podmínkách platných od 1.1.2015 jsme již psali v několika minulých materiálech v interní části tohoto webu i v interním Zpravodaji. Nyní již nastala situace, kdy jsou i zástupci Cechu kamnářů ČR oprávněni zkoušet z níže uvedených profesních kvalifikací (jsou tzv. zástupci autorizované osoby). Hospodářská komora České republiky a Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě má z rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu oprávnění provádět zkoušky níže uvedených profesních kvalifikací:

  • Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H) – nutno složit v případě, že kamnář instaluje „kamna“ výhradně bez teplovodních výměníků
  • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H) – nutno složit v případě, že kamnář instaluje „kamna“ bez i s teplovodními výměníky

Jedná se o PK pro účely §10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn k naplnění požadavků §10d zákona, je zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zároveň součástí tohoto článku jako příloha.

Získání dokladu o zkoušce představuje potvrzení, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný se orientovat v palivech pro topidla na biomasu, v individuálně stavěných topidlech na biomasu, v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu, v technických normách a právních předpisech pro topidla na biomasu, zvládá návrh výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor apod. U „kamnáře montéra kamen na biomasu s teplovodním výměníkem“ musí být navíc prokázána orientace v individuálně stavěných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem, orientace v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem, v instalaci topné vložky s teplovodním výměníkem apod.

Informace ke zkoušce:

Místo zkoušky:

Praha
Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha-Jarov, Učňovská 1, Praha 9

Ostrava
Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Kdo zkouší?

Zkoušku v Praze provádí Hospodářská komora České republiky. Autorizovanými zástupci jsou:

Pavel Rynda, Ing. arch. Vladimír Kubeša, Bc. Jan Temr, Petr Vyhnanovský

Zkoušku v Ostravě provádí Sš stavební a dřevozpracující Ostrava. Autorizovanými zástupci jsou:

Pavel Baďura, Mojmír Jauernig

Jaké jsou vstupní požadavky na uchazeče?

Uchazeč o profesní kvalifikaci musí být držitelem:
a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství nebo
c) živnostenského oprávnění pro kamnářství
Praktické kamnářské dovednosti již byly ověřeny v rámci absolvování zkoušky z oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář, nebo oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, resp. splněním požadavků živnostenského oprávnění (vstupní požadavky na uchazeče pro tuto profesní kvalifikaci).

Cech kamnářů ČR nabízí vždy před samotným zahájením zkoušky (obvykle 2 hodiny před plánovaným začátkem – je vždy upřesněno v pozvánce) možnost účasti na bezplatném přípravném minisemináři. Doporučujeme každému žadateli přihlásit se k účasti.

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku (v ní vyznačí i případný zájem o přípravný miniseminář) a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Doba trvání zkoušky:

Doba trvání zkoušky je 6 až 8 hodin. (Do této doby není započten případný přípravný miniseminář konaný před zahájením zkoušky.)

Termín konání zkoušky:

Termín zkoušky je oznámen pozvánkou, kterou uchazeč obdrží po zpracování přihlášky. Dle zákona musí být termín oznámen nejpozději do 21 dnů od podání přihlášky, zkouška musí být uspořádána do 30ti dnů od tohoto oznámení. Aktuálně vypsané termíny je možné sledovat v kalendáři Cechu kamnářů ČR.

Cena zkoušky (člen/nečlen):

Kód 36-117-H Kamnář montér kamen na biomasu 2.500,- / 4.500,- bez DPH
Kód 36-147-H Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 3.000,- / 5.000,- bez DPH

Pomůcky a vybavení:

K výkonu zkoušky není nutný žádný pracovní oděv, nářadí ani ochranné pracovní prostředky. Nutné jsou pouze psací potřeby.

Kontakt pro zasílání přihlášek:

Elektronicky: zkousky@cechkamnaru.cz
Poštou: Cech kamnářů ČR, Učňovská 1, 190 00 Praha 9

Pozor: Je nutné zaslat originál přihlášky včetně podpisu poštou nebo elektronicky s podpisem naskenovaný.

Další informace:

Podrobné informace ke zkouškám poskytne
Jana Macourková, Cech kamnářů ČR, sekretariat@cechkamnaru.cz, tel. 233 322 281

Další informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině stavebnictví, geodézie a kartografie.