Poradna: Víte, co je hypokaust?


Víte, Co je hypokaust? Označuje se tak starobylý způsob vytápění římských lázní, kde se horký vzduch nebo přímo spaliny z pece vháněly do duté podlahy. Tato podlaha byla tvořená systémem sloupků, kleneb, nebo plochých desek a vytápěla celé komplexy lázní, či obytných budov. Nálezy zbytků těchto systémů jsou k vidění v Itálii, Francii, Německu, Turecku, ale také např. nedaleko Vídně v římské pevnosti Petronel Carnuntum.

V současném stavitelství bývají slovem hypokaust označována obecně akumulační sálavá kamna, někdy i sálavé krby. Princip těchto topidel spočívá v tom, že je kolem kamnového topeniště s tahovým systémem nebo kolem krbové vložky postavený sálavý plášť bez větracích otvorů. Mezi topeništěm a pláštěm je vzduchová mezera, ve které vzniká přirozené proudění – cirkulace ohřívaného vzduchu, a díky tomu je zajištěno rovnoměrnější ohřívání pláště. Hypokaustem je tedy myšleno proudění vzduchu v obestavbě kamen. Je to ale poměrně obecné označení více různých systémů provedení topenišť.

Slovo hypokaust pochází z latinského hypocaustum nebo z řeckého hypo-kauston a znamená spodní topení, nebo topení zdola.

Častěji a přesněji je tedy hypokaustem míněn uzavřený teplovzdušný rozvod z obestavby kamen do dalších místností. Tento princip je také předmětem tohoto článku.

PRINCIP HYPOKAUSTU

Podstata hypokaustního vytápění spočívá v rozvodu teplého vzduchu v uzavřeném okruhu. Ohřátý vzduch z horní části obestavby je veden izolovaným potrubím do dalších místností domu. Tam je vzduch veden labyrintem s topnými stěnami, pomocí kterých je teplo předáváno sáláním do vytápěných místností. Ochlazený vzduch je pak veden zpět do spodní části obestavby kamen, kde se opět ohřívá. Ideální je, když jsou vytápěné místnosti v podlaží nad kamny a pro rozvod vzduchu je možné využít samotížného efektu – tj. stoupání teplého vzduchu vzhůru. Hypokaust pak pracuje bez jakékoli přidané energie.

Pokud je v cestě osazena klapka, je možné ho snadno vypnout či zapnout. V případech, kdy jsou vytápěné místnosti dál od kamen nebo na stejném podlaží je nutné cirkulaci vzduchu zajistit nuceně – ventilátorem. Hypokaust je pak ovládán spínáním ventilátoru. S nuceným oběhem ale princip hypokaustu přichází o řadu výhod, jistou eleganci a nezávislost. Ventilátor může být zdrojem hluku, bezesporu má menší životnost a větší poruchovost než zbytek systému.

Topná stěna může být řešena jako omítaná, pak jen topí část stěny a nijak se v interiéru místnosti neuplatňuje. Nebo může být naopak zvýrazněná, např. využitím kachlí nebo jiného teplovodivého obkladu. Také může být pojata jako součást lavice s vytápěným sedákem, nebo opěradlem. Vtipné řešení je umístit hypokaust do příčky, mezi dvěma pokoji a topné stěny udělat z obou stran labyrintu.

VÝHODY A NEVÝHODY HYPOKAUSTU

Hlavní výhodou hypokaustu je možnost vytápět kamny další místnosti, které s pláštěm kamen přímo nesousedí. Také je to možnost, jak odebrat část tepla a omezit tak přetápění místnosti, kde jsou kamna či krb umístěny. Toto je samozřejmě možné zajistit i jinými způsoby – buď přímým – konvekčním rozvodem teplého vzduchu, nebo topením pomocí teplovodního výměníku do vody.

Oproti teplovzdušnému otevřenému rozvodu spočívají výhody hypokaustu v předávání tepla sáláním, které je obecně příjemnější než vytápění proudícím horkým vzduchem. Do domu není distribuován horký vzduch z kamen, který způsobuje zvýšenou prašnost a může být cítit přepáleným prachem. U konvekčních rozvodů často vznikají akustické mosty mezi místnostmi, potrubím se snadno nesou hlasy a obyvatelé domu se tak vzájemně ruší. Topení pomocí hypokaustu je ale oproti konvekčním rozvodům pomalejší a díky topným stěnám i o něco dražší. Konvekční vytápění je dynamičtější, proto pro rychlé zatopení např. u rekreačních objektů nebo prostorů s většími tepelnými nároky zůstává dobrou variantou. Je vhodné i pro vytápění podružných místností, např. chodeb, předsíní, apod. Ve srovnání s předáváním tepla do vody spočívá výhoda hypokaustu v jeho jednoduchosti a v menších pořizovacích i provozních nákladech.

Pro teplovodní rozvody je třeba kamna vybavit výměníkem nebo teplovodním absorbérem, pro krb použít teplovodní vložku. Pak je v systému obvykle nezbytná akumulační nádrž pro akumulaci tepla, zabezpečení systému proti přetopení (pojistné a směšovací ventily, ochlazovací smyčky apod.), většinou čerpadlo pro rozvod topné vody, expanzní nádrž a nakonec potrubí, radiátory nebo podlahové vytápění a podobně. Výhodou teplovodního vytápění je snadná distribuce tepla po celém domě, nejen do vybraných místností, snadná regulace pomocí termostatických ventilů a také možnost přidání ohřevu teplé vody.

Provoz hypokaustu má minimální, resp. nemá žádné nároky na energie. Pokud je řešen samotížně, funguje i při výpadku proudu. Díky jednoduchému principu je bezúdržbový a v podstatě bezporuchový. Jistou nevýhodou hypokaustu jsou jeho nároky na kvalitní návrh a dobré provedení. Hypokaustní rozvod je možné realizovat u jakékoli sálavé obestavby kamen, či krbu, nelze ho ale využít u konvekčních krbů a samozřejmě nemůže být použitý u samostatně stojících krbových kamen bez obestavby. Pro smysluplné a efektivní využití uzavřeného rozvodu vzduchu je třeba zvolit vhodnou dispozici domu, a především vhodnou polohu kamen v objektu. Ideální je s hypokaustem počítat již ve studiích stavby, ale je možné realizovat ho i při rekonstrukcích a dodatečných vestavbách kamen, pokud to řešení domu umožní.

KDY MŮŽEME HYPOKAUST DOPORUČIT

V případě, že plánujete ve svém domě stavbu krbu či kamen a budete je aktivně využívat pro vytápění domu, nejen pro vytvoření atmosféry párkrát do roka, jednoznačně doporučujeme realizovat sálavou obestavbu. Potom, v případě, že dispozice domu umožňuje rozumný rozvod tepla, je hypokaust vhodným doplňkem tohoto topeniště. Jedná se o elegantní technické řešení. Ve vytápěných místnostech nemusí být topná stěna vůbec patrná nebo může naopak tvořit pěkný doplněk interiéru.