Zahájili jsme přípravu novely kamnářských norem.


Komise pro přípravu novely kamnářských norem se poprvé sešla 5. května 2016 v zasedací místnosti sídla Cechu kamnářů ČR. Cílem první schůzky bylo stanovení základní filozofie přístupu k novelám norem v kontextu požadavků ochrany životního prostředí a požadavků na dimenzování topidel, vyplývajících z nových konstrukcí budov a provozní bezpečnosti topidel.

Napříč komisí došlo ke shodě v následujících bodech:

  • Žádná z navrhovaných změn nesmí narušit současné rozdělení topidel podle jejich účelu.
  • Dalším požadavkem je zlepšení provázanosti kamnářských norem s ostatními, zejména kominickými normami.
  • V novelizovaných normách by se měly objevit statě reflektující moderní postupy a trendy v kamnařině.
  • Měly by nejenom napomoci zachování pozice našich topidel na trhu ekologických zařízení pro vytápění, ale i jejich dalšímu rozvoji.

Za komisi informoval
Břetislav Holešínský