Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s. se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Realizací stanovených cílů v projektu se dosáhne identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaných doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o. s., který zastupuje Cechy a malé firmy je v projektu partnerem OS Stavba. Společně, jako sociální partneři bychom měli navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.

Činnosti a nástroje k realizaci projektu:

  • 8 bipartitní týmů
  • Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní
  • Analýzy pro vybrané oblasti/témata
  • Tematická setkání pro zpracování doporučení
  • Pilotní ověřování navržených doporučení
  • Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti
  • Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině
  • Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině

Smyslem realizace projektu je u vybraných pracovních pozic v odvětví najít způsob, jak snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic a umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu. Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech. Budeme se snažit nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce.

Projekt je rozdělen do několika klíčových aktivit (KA), kterými jsou pro náš Svaz:

KA 01 – Rekonstrukce a činnost Pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy – cílem je průběžně projednávat průběh projektu a přijímat v rámci platformy opatření k jeho realizaci.
KA 04 – Vliv vícesměnných provozů na výkon profese v odvětví – cílem je zjistit vliv vícesměnných provozů nebo nerovnoměrně rozvržené pracovní doby na výkon profese a její fyzickou zátěž a ověření vlivu a dopadu na setrvání a podporu zaměstnanců (i ve vyšším věku, změny).
KA 05 – Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí – cílem je identifikace rizikových skupin a konkrétních stresových faktorů, hledání příčin vzniku syndromu vyhoření a nalezení způsobů, jak je eliminovat.
KA 06 – Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat – cílem je prohlubování spolupráce mezi sociálními partnery při hledání řešení problematiky řešení klíčových problému odvětví.
KA 09 – Přenos informací z realizace KA na cílovou skupinu – cílem je zpracovat a shrnout témata do materiálů pro cílovou skupinu na konferenci a ke zveřejnění na stránkách kzps.cz